Begagnade armband

Pansararmband 18 k
18,5 cm
2,7 g
905:-
Berlockarmband 18 k
19 cm
13,2 g
4 600:-
Fantasiarmband 18 k
17,5 cm
22,2 g
7 700:-
Fiskbensarmband 18 k
18,5 cm
10,8 g
3 780:-
Fantasiarmband med stenar 18 k
21 cm
10,2 g
3 570:-
Fantasiarmband 18 k
18,5 cm
11,2 g
3 920:-
Fantasiarmband 18 k
19 cm
6,7 g
2 340:-
Fantasiarmband 18 k
18 cm
14,4 g
5 000:-
 
X-länksarmband 18 k
17 cm
18,0 g
5 900:-
X-länksarmband 18 k
19 cm
21,2 g
6 995:-
Stela armringar 21 k
28,9 g
10 400:-
Fantasiarmband med diamant 18 k
16,5 cm
7,0 g
2 800:-
Tvåradigt armband 18 k
20 cm
3,6 g
1 220:-
Singaporearmband 18 k
18,5 cm
2,1 g
710:-
Fantasiarmband 18 k
18 cm
3,2 g
1 085:-
X-länksarmband 18 k
19 cm
15,7 g
5 300:-
Pansararmband 18 k
18,5 cm
2,7 g
905:-
Xlänk med stav 18k
17,9gram
19cm
5907kr
Tvåfärgat ankararmband 18k
11,2 gram
21 cm
3 696 kr
Pansar armband 18k
16,3 gram
20,5 cm
5 379 kr
Berlock armband 18k
10,8gram
18,5cm
3 564 kr
18k 1,8gram 18cm 595kr
18k
1,8 gram
18 cm
59518k 5,5gram 19cm 1830kr

18k
5,5 gram
19 cm
1 830 kr

18k 9,9gram 18,5cm 3300kr
18 k
9,9 gram
18,5 cm
3300 kr
18k 6,3gram 18cm 2095kr
18 k
6,3 gram
18 cm
2 095 kr